Tilausehdot

Suomen Lehtiyhtymä -konsernin kustantantama päivälehti Aamuposti-sanomalehti on seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti.
Tarkempia tietoja toimituksellisesta materiaalista ja sisällöstä saa lehden toimituksesta.
Lehti ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Maksullisena tilattavan lehden ilmestymispäivät ovat ma-la. Sunnuntai-numero jaetaan maksutta kotitalousjakeluna Hyvinkää ja Riihimäen sekä lähialueen kotitalouksiin eikä se sisälly maksulliseen tilaukseen. Allaolevia tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Aamupostin tilauksiin.
Lehden tilaushintaan lisätään kulloinkin voimassoleva mahdollinen arvonlisävero.

1. Tilausmuodot (Paperille painettu lehti, Näköislehti tai näiden yhdistelmä)

Aamuposti-sanomalehti on seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä aamulehti. Tarkempia tietoja toimituksellisesta materiaalista ja sisällöstä saa lehden toimituksesta.
Aamuposti ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Aamupostin tilauksiin.

Yhdistelmätilauksissa (painettu lehti + näköislehti) noudatetaan painetun lehden osalta painetun lehden sopimusehtoja sillä erotuksella, ettei näköislehden tilausta ole mahdollista keskeyttää kesken sopimuskauden.
SLY-Paikallislehdet vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa näköislehtien palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.
SLY-Paikallislehdillä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.
SLY-Paikallislehdillä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia julkaisemiensa sanomalehtien näköislehti palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

SLY-Paikallislehdillä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan. Mikäli SLY-paikallislehdet lopettaa palvelun tai sen osan tarjoamisen maksullisen palvelun ostaneelle käyttäjälle,
sitoutuu se palauttamaan käyttäjälle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa lukuoikeutta.
Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja, että käyttäjä ilmoittaa asiakaspalveluun määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.
Näköislehteä koskevia erikoisehtoja enemmän kohdassa 9.

2. Jatkuvan kestotilauksen ja määraikaisen tilauksen ehdot

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen asiakaspalveluun. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4,3 tai 2 kuukautta).
Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat alkavan laskutusjakson yhteydessä kulloinkin voimassaolevin tilaushinnoin.
Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä.
Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Mikäli tilaaja kesken sovitun laskutusajanjakson haluaa muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa tai purkaa kesto- tai määräaikaisen tilauksen,
muutos astuu voimaan 3 päivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Tilaajalta veloitetaan kaikissa tapauksissa tilausjakson aikana lähiosoitteeseen toimitetut lehdet.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, jonka jälkeen tilaus päättyy automaattisesti ilman eri ilmoitusta puolin tai toisin. Määräaikaistilaus laskutetaan tilausjakson alussa.
Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai muttaa tilauksensa jatkuvaksi kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.
Purkaessaan tilauksensa tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin mahdollisesti etukäteen maksamansa, purkamisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun.
SLY-Paikallislehdet Oy:llä on oikeus vähentää palautettavasta summasta aiheutuneet kustannukset.
Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan perinnästä aiheutuneiden kustannusten lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä ilmoittamaansa osoitteeseen.
Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perintä voi siirtyä maksukehoituksen jälkeen perintätoimistoon. Lehtitilausta koskevaan paperilla lähetettyyn tilauslaskuun lisään tilaushinnan lisäksi 1€ käsittely- ja postimaksukulu (sis. alv 9%).
Asiakkaalla on mahdollisuus halutessaan e-laskuun, joka ei sisällä käsittelykuluja.

3. Tilausten alkamisaika

Lehtitilaus voidaan aloittaa mistä lehden ilmestymispäivästä tahansa. Arkena ennen klo 13.00 tehty tilaus astuu voimaan seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus tiistaina.

4. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää paperiversiota koskevan lehtitilauksensa tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun. Arkena ennen klo 13.00 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida aikaisintaan seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus seuraavana tiistaina.
Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 7 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää paperiversion kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajan verran sekä vastaavasti määräaikaista tilausta keskeytystä vastaavalla ajalla.

5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä sanomalehden toimipisteessä sekä internetissä lehden sivuilla. Kustantajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja.
Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaushintojen olennaisista korotuksista tai tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lehdessä sekä lehden internetsivuilla.
Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä.

Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.
Lehden tilaushintaan lisätään kulloinkin voimassoleva mahdollinen arvonlisävero. Paperitse postitse lähetettävistä lehden tilauslaskusta veloitetaan 1 euron postitus- ja käsittelymaksu. Sähköisen laskun (esim. e-lasku)lähettäminen sen sijaan ei sisällä 1 euron posti- ja käsittelymaksua.

6. Vastuu sanomalehden toimittamisesta ja painojäljestä

Paperinen sanomalehti pyritään päälevikkialueella jakamaan ilmestymispäivinä arkisin klo 6.30 ja pyhisin klo 7.30 mennessä. Näköislehti julkaistaan klo 04:00. Jakelupalvelut ostetaan Itella Oy:ltäsekä Ilves-jakelulta Riihimäellä.
Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia että poikkeuksia. Lehti jaetaan pientaloalueilla alueella noudatettavan jakelutavan mukaisesti.
Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.
Mikäli jakelu jää jakeluyhtiön tai SLY-Paikallislehtien aiheuttaneesta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehtikappaleista jakelupäivystykseen tai tilaajapalveluun.
SLY-Paikallislehtien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan saman päivän aikana Postin jakelussa.
Toissijaisesti SLY-Paikallislehdet Oy pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä.

SLY-Paikallislehdet Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
Tilattu lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. SLY-Paikallislehdet Oy ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.
Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Kustantaja ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.
Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen
velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

7. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä tilaajapalveluun 7 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä.
Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.
Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos lehteä ei ole tarjottu myyjän toimesta. Näin ollen jos kuluttaja on tilannut lehden muun etämyyntivälineen kuin puhelimen välityksellä, tai jos hän on tilannut lehden soittamalla itse lehden tilaajapalveluun - ei kuluttajalla ole peruuttamisoikeutta.

8. Tietosuoja

Tilaajan osoitetiedot mukaan lukien puhelin sekä sähköpostiositteet ovat SLY-Paikallislehdet Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. SLY-Paikallislehdet Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus
käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.
Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun.

9. Näköislehden tilaamiseen liittyviä lisäehtoja

Palvelun käyttö edellyttää selainta tai aplikaatiota ja/tai yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä.
Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta.
Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. SLY-paikallislehdet tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle
tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).
Palvelu on käyttäjän käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla jotka käyttäjä saa lehden tilaajapalvelusta.
Käyttäjä on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi tilaajapalveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle.

Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen tilaajapalvelu (a) lehtiyhtyma.fi. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä,
kunnes hän on ilmoittanut käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja tilaajapalvelun edustaja on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.
Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uusille käyttäjätunnuksille, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta Käyttäjälle. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman SLY-Paikallislehtien antamaa kirjallista lupaa.
Käyttäjä on korvausvelvollinen SLY-Paikallislehdille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.
SLY-Paikallislehdet ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.
Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. SLY-Paikallislehdet pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan.

Mikäli maksullinen palvelu keskeytyy SLY-Paikallislehdistä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, käyttäjän tulee reklamoida keskeytyksestä tilaajapalveluun. Tilausjaksoa pidennetään maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla.
SLY-Paikallislehdillä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä SLY-Paikallislehdet edellä esitetyn lisäksi korvaa käyttäjälle maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.
Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.
SLY-Paikallislehtien julkaisujen mobiili- tai taulutietokonesovelluksiin, jotka ovat saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Nokia Storen, Googlen Android Marketin tai Microsoft Phone Marketplacen kautta, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.